Indgåelse

Tilbud accepteres skriftligt af begge parter. Eventuelle ændringer i Løsningsbeskrivelsen skal for at være gyldige aftales skriftligt af parterne. Med mindre andet er aftalt, bærer Kunden det fulde ansvar for, at Projektet er entydigt og udtømmende beskrevet i løsningsbeskrivelsen. Det påhviler Kunden at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende Projektet. Ved indgåelse af en aftale, forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mail-adresse, hvis en sådan haves. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer. DLX Digital ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Dog er DLX Digital ApS berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af ITBrancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet. DLX Digital ApS forbeholder sig ret til at bruge oplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. DLX Digital ApS er berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE. DLX Digital ApS forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 30 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

Priser

Alle priser oplyses eksklusiv 25 % moms. Alle priser og tilbud er forbeholdt prisændringer og tastefejl. Udover den tilbudte eller aftalte pris, er DLX Digital ApS berettiget til at opkræve betaling for: Ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra kundens side. Ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra kunden side, der ligger uden for det afgivende tilbud samt bestilling af ydelser eller produkter, der ikke i forvejen indgår i afgivende tilbud.

Betaling

Betaling aftales med DLX Digital ApS. Betalingen betales over 2 rater. 1. rate betales inden opstart og 2. rate betales ved udlevering af hjemmeside/webshop.

Hosting

Hosting oprettes hos samarbejdspartner Simply.com

Manglende betaling

DLX Digital ApS har ret til at opkræve det manglende beløb, samt alle de manglende måneder lagt sammen, hvis sagen tilgår Inkasso service. Dvs. hvis der mangler 5 måneders betaling samt oprettelse mm. Vil kunden blive opkrævet alle måneder på en samlet faktura af vores inkasso service, også alle de fremadrettet betalinger som kunden minimum har underskrevet aftale på.

Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser (Rykkere) med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af DLX Digital ApS efter ti dage fra påkravsdato, vil DLX Digital ApS forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso.

Ved overdragelse af en fordring til inkasso vil Kundens løsning/abonnement samtidig blive nedlukket midlertidigt. Alle priser er ekskl. moms.

Ansvar og Regler

Der afsættes op til 30 dage til design og produktion af hjemmeside baseret på materiale fra kunden. Kunden er selv ansvarlig for opsigelse af eventuelle abonnementer hos andre udbydere ved skift til DLX Digital ApS.

Underleverandør

DLX Digital ApS er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af en underleverandør. I det omfang DLX Digital ApS anvender underleverandører, påtager DLX Digital ApS sig samme ansvar for disses arbejde, som om arbejdet var udført af DLX Digital ApS selv.

Kommunikation

DLX Digital ApS kan anvende Kundens e-mail til al kommunikation, herunder til services meddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om DLX Digital ApS nyheder.

SEO (søgemaskineoptimering)

Der arbejdes målrettet efter en TOP 3 placering på Google. Dog gives ingen garantier. Søgemaskinerne kan løbende ændre deres algoritmer, der kan have afgørende betydning for dine placeringer. Vi vedligeholder løbende for at fastholde og forbedre dine placeringer på søgemaskinerne. Yderligere timer til analyse, udvikling, design, implementering og øvrig konsulentbistand i forbindelse med ovennævnte afregnes efter DLX Digital ApS timepris.

SEO-Abonnementer kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udløbet af en abonnementsperiode.  SEO arbejdet påbegyndes, når 1. betaling er registreret hos vores bogholderi.

Der tages forbehold for placeringer mht. ord med høj konkurrence. Hertil vurderer DLX Digital ApS om det er realistisk at udføre SEO på det udvalgte ord samt om det kan og må indgå i vores SEO aftale. Dette vurderes og besluttes suverænt af DLX Digital ApS. Såfremt der inde i processen viser sig, at nogle ord har for hård konkurrence, kan DLX Digital ApS vurdere om de valgte ord skal ændres eller udskiftes.

Adresseændringer

Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden straks give DLX Digital ApS skriftligt besked herom.

Lovvalg og tvister

Parternes aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold.

Adgang til data mv.

Kunden giver DLX Digital ApS adgang til Kundens hjemmeside, således at DLX Digital ApS har mulighed for at foretage de tiltag, der er nødvendige for at opfylde Aftalen.

DLX Digital ApS er ikke ansvarlig over for Kunden for tab, mangler eller forsinkelse, såfremt der ikke er adgang til Kundens IT-system, søgemaskiner, digital infrastruktur eller lignende eller der på anden måde sker nedbrud i IT-systemer eller internetforbindelse.

Mailservice

Er du kunde hos DLX Digital ApS, vil du blive tilmeldt vores servicemail med nyheder og opdateringer, der vil være relevante iht. vores produkter. Disse mails kan også indeholde markedsføring for andre relevante produkter.

GDRP

Vi bestræber os på altid at levere hjemmesider som funktionelt kan leve op til gældende lovgivning, også inkl. GDPR/persondatalovgivningen. Det er dog alene kundens ansvar at lovgivningen følges